08-02-2023 14:57 Wijzigingen informatieplicht overstromingen vanaf 2023

Wie een pand of bouwgrond koopt moet tijdig geïnformeerd zijn over de eventuele overstromingskans van het perceel of het pand. 

Deze zogenaamde ‘informatieplicht’ is een interessante bescherming voor de kandidaat-koper die daardoor voldoende geïnformeerd wordt en achteraf niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Om de overstromingskansen en het risico op waterschade nog beter in te schatten werd de informatieplicht nu verfijnd. 

In overstromingsgevoelige gebieden, afgebakende overstromingsgebieden en afgebakende oeverzones kunnen ook strikte bouwverplichtingen of  – beperkingen gelden.  

Wijzigingen sinds 1 januari 2023:

 • Bij het inschatten van het overstromingsgevaar zal er vanaf nu rekening gehouden worden met 3 mogelijke overstromingsbronnen:

  o Kustoverstroming
  o Overstroming vanuit waterlopen
  o Overstroming door intense neerslag

 • Overstromingskansen van gebouwen en percelen kunnen verschillen. Daarom zijn er vanaf nu twee overstromingsscores die elk van A tot D kunnen gaan:

  o De G-score: dit is de score voor het gebouw
  o De P-score: dit is de score voor het perceel


 • Waarvoor staan de gegeven G- en P-scores?

  o A = geen overstroming gemodelleerd
  o B = kleine kans op overstromingen onder de klimaatverandering 2050
  o C = kleine kans op overstromingen onder het huidige klimaat
  o D = middelgrote kans op overstromingen onder het huidige klimaat


Waar vind ik deze informatie?

Elke eigenaar kan via de Vlaamse Woningpas zelf de overstromingsscores raadplegen. Of je kan ook met jouw vastgoedmakelaar contact opnemen wanneer je meer informatie wilt.


Voorbeeld uit de Vlaamse Woningpas


Detail van de 3 bronnen voor de G-score uit de woningpas


Kan ik de scores van mijn eigendom verbeteren?

Er kunnen eventueel maatregelen genomen of aanpassingen aangebracht worden aan de eigendom om overstromingsschade te voorkomen. Daarna kan de eigenaar, weliswaar op eigen kosten, een erkend deskundige aanstellen voor een onderzoek ter plaatse. De deskundige kan dan volgens de vastgelegde criteria een nieuwe G- en P-score bepalen. 

Opgelet: Overstromingsgevoelig gebied is niet gelijk aan riscozones voor overstromingen. De risicozones voor overstromingen kaderen in de natuurrampenverzekering. De kans op overstroming is daar het grootst. In deze zones kunnen verzekeraars een hogere premie vragen. 

Wil je (ver)bouwen in een overstromingsgevoelig gebied?


Dan moet je hierover advies inwinnen bij de stedenbouwkundige ambtenaar. Die zal dit nagaan bij de waterbeheerder. Er wordt nagegaan of er kans op schade is voor het watersysteem (dat bv. overstromingsruimte verliest) of voor de woning (die bv. gemakkelijk dreigt onder te lopen). Is er schade mogelijk? Dan kijkt de overheid of er maatregelen bestaan om de schade te beperken en of bouwen nog wel wenselijk is op die locatie. Deze procedure heet de watertoets. Meer informatie over de watertoets kan je vinden via www.watertoets.be.


Voortaan kan je ook op onze website voor elke eigendom de P- en G- scores van een aanbieding terugvinden onder het luik ‘details’. Heb je vragen hierover? Contacteer ons gerust!

Wil jij de waarde van jouw eigendom kennen?

Vraag hier jouw gratis schatting aan

Vastgoedmakelaar en -bemiddelaar | BIV Nr. 204.633 | Lid CIB
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV-erkend vastgoedmakelaar
BA en borgstelling NV AXA Belgium polis 730.390.160

Woning verkopen buiten Oost -Vlaanderen ?
Wij bevelen volgende vastgoedkantoren aan voor de verkoop van jouw huis of appartement:

Turnhout | Geel | Mol | Herentals | Kempen: www.vansweevelt.be | gespecialiseerd in immo Turnhout
Leuven | Mechelen | Brussel | Hageland: www.living-stone.be | gespecialiseerd in immo Leuven
Dilbeek | Ninove | Halle | Pajottenland: www.living-stone.be | gespecialiseerd in immo Dilbeek
website by Medialoft