Wij gebruiken cookies. Cookiebeleid OK
Kortrijksesteenweg 74, 9000 GENT
tel. 09 220 50 00
e-mail gent@rosseel.be
 • Maandag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Dinsdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Woensdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Donderdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Vrijdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Zaterdag 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00
 • Zondag gesloten gesloten
K. Maenhoutstraat 9, 9830 SINT-MARTENS-LATEM
tel. 09 280 20 00
e-mail latem@rosseel.be
 • Maandag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Dinsdag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Woensdag op afspraak op afspraak
 • Donderdag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Vrijdag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Zaterdag 10:00 - 12:30 14:00 - 17:00
 • Zondag gesloten gesloten
Nederstraat 63, 9700 OUDENAARDE
tel. 055 21 01 90
e-mail oudenaarde@rosseel.be
 • Maandag op afspraak op afspraak
 • Dinsdag op afspraak op afspraak
 • Woensdag op afspraak op afspraak
 • Donderdag op afspraak op afspraak
 • Vrijdag op afspraak op afspraak
 • Zaterdag op afspraak op afspraak
 • Zondag op afspraak op afspraak
Nieuwevaart 183, 9000 GENT
tel. 09 280 28 00
e-mail agence@rosseel.be
 • Maandag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Dinsdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Woensdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Donderdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Vrijdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Zaterdag 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00
 • Zondag gesloten gesloten

2021-04-13 13:58:49 Het Vlaams Woninghuurdecreet: Veel gestelde vragen

Vastgoedmakelaar agence rosseel ontving van huurders en verhuurders vragen omtrent het Vlaams Woninghuurdecreet. We hebben de vragen en antwoorden opgelijst. Deze veelgestelde vragen en het antwoord vind je hier. 

De vragen en antwoorden over het Vlaams Woninghuurdecreet zijn opgelijst per onderwerp. De onderwerpen zijn: registratie, de huurprijs, de geldigheid van het huurdecreet, gehuwden en wettelijk samenwonende huurders, feitelijk samenwonende huurders en huurderswissels, kandidaat-huurders, discriminatie, onderverhuring, bepalingen in het huurcontract, opzeg door de verhuurders, de huurwaarborg en brandverzekering. 

 

De registratie

V: Is de registratie verplicht?

A: Ja, de registratie van de huurovereenkomst is verplicht, de plicht ligt bij de verhuurder. De verhuurder moet het contract binnen de 2 maanden na de ondertekening samen met de plaatsbeschrijving en alle bijvoegsels in 3 exemplaren laten registreren bij het kantoor Rechtszekerheid (d.i. het vroegere registratiekantoor) dat bevoegd is voor de gemeente waar de woning ligt. 

V: Wat als je na deze 2 maanden pas registreert?

A: Binnen 2 maanden na de ondertekening is het registreren van een huurovereenkomst gratis. Na 2 maanden is er een financiële sanctie.

 

De huurprijs

V: Mag de verhuurder de huurprijs verhogen?

A: De huurprijs ligt in principe vast voor de hele duur van de huurovereenkomst (afgezien van de indexatie). Partijen mogen wel onder bepaalde voorwaarden de huurprijs verhogen of verlagen. Een herziening kan ofwel op vastgelegde tijdstippen, ofwel op elk moment wegens de uitvoering van energiebesparende maatregelen.

V: Mag de huurprijs verhoogd worden wanneer een contract van één jaar verlengd wordt?

A: Neen. De verlenging van een bestaande huurovereenkomst tussen dezelfde partijen gebeurt onder dezelfde voorwaarden. De huurprijs mag dus niet worden gewijzigd, al blijft indexatie wel mogelijk.

 

Geldigheid van het Vlaams Woninghuurdecreet

Agentschap Wonen-Vlaanderen nieuwdecreet webbanner 

V: Voor welke overeenkomst geldt het Vlaams Woninghuurdecreet?

A: Het Vlaams Woninghuurdecreet is enkel van toepassing voor contracten die afgesloten worden VANAF 01/01/2019 voor een huurwoning in Vlaanderen. De wet is enkel van toepassing op de huurovereenkomsten voor een woning als hoofdverblijfplaats en op studentenhuisvesting. Dus niet op handelshuurovereenkomsten, pachtcontracten of huurcontracten voor kantoren, tweede verblijfplaatsen en garages.

V: Wat als de huur start vanaf Februari 2019 maar de overeenkomst ondertekend werd in December 2018?

A: Dan is het Vlaams Woninghuurdecreet niet van toepassing, maar de wetgeving van voor 2019.

V: Zijn er in België dan meerdere wetgevingen?

A: Ja, afhankelijk van waar je pand gelegen is valt het onder de nieuwe Brusselse, Vlaamse of Waalse wetgeving.

 

Gehuwden en wettelijk samenwonenden

V: Is de partner van mijn huurder ook medehuurder?

A: Beide gehuwde of wettelijk samenwonende partners worden altijd samen beschouwd als huurder, ook als het contract maar door één van beiden is ondertekend of dateert van voor het huwelijk of de wettelijke samenwoning.

De rechten van de huurovereenkomst worden door beide partners samen uitgeoefend. De huurder moeten dit wel melden aan de verhuurder.

Bijvoorbeeld:
Stel dat de verhuurder de overeenkomst wil opzeggen. Dan moet deze dit aan beide partners richten. Als de verhuurder een opzeggingsbrief naar slechts een van beide partners verstuurt, blijft die zonder gevolg. Iedere partner kan dan stellen dat een vordering van de verhuurder onontvankelijk is, als de verhuurder tenminste op de hoogte was van het huwelijk of de wettelijke samenwoning.

V: Wat bij beëindiging huwelijk of wettelijke samenwoning?

A: Als de huurders uit elkaar gaan, bepalen ze onderling zelf wie de huurovereenkomst voortzet. De huurders melden de gegevens van de echtgenoot of wettelijke samenwoner die de huurovereenkomst voortzet, en het tijdstip waarop, aan de verhuurder. De verhuurder mag dit niet weigeren. 

V: Wat als de huurder na breuk niet netjes de huur betaalt?

A: Als de huurovereenkomst bij het begin door beide huurders (echtgenoten of wettelijk samenwonenden) is ondertekend, kan de verhuurder de vertrekkende huurder nog zes maanden na zijn beëindiging van de huur aanspreken voor de betaling van de huurprijs.

 

Feitelijk samenwonenden 

Bijvoorbeeld:
Stel dat er twee huurders samen huren en zij willen in een derde kamer een derde medehuurder. Dan kunnen zij dit verzoeken aan de verhuurder. Deze moet daar binnen drie maanden mee instemmen. Doet hij dat niet, dan kunnen de huurder(s) en die andere persoon samen aan de rechter vragen om die persoon op een door hem te bepalen tijdstip huurder te maken.

V: Kan de rechter dit weigeren?

A: Ja, de rechter kan dat verzoek weigeren als:

  • Die persoon nog niet langer dan een jaar zijn hoofdverblijfplaats in de woning heeft en met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft;
  • De vordering kennelijk alleen bedoeld is om die persoon op korte termijn de positie van huurder te geven;
  • Die persoon financieel onvoldoende in staat is om de huur te betalen;
  • De bezettingsnorm van de Vlaamse Wooncode zou worden overschreden. 

V: Is er dan een tussentijdse plaatsbeschrijving nodig?

A: Enkel de intredende plaatsbeschrijving is verplicht. Of je een tussentijdse plaatsbeschrijving opmaakt is dus een aangelegenheid tussen huurders en verhuurder.

V: Mogen huurders het pand verlaten en een nieuwe huurder voorstellen?

A: Ja, mits opzegging aan de verhuurder. De verhuurder en de overblijvende huurder of huurders moeten daar binnen drie maanden mee instemmen.

V: Heb je dan een nieuwe huurovereenkomst nodig?

A: Neen, een addendum wordt wel aangeraden. Deze moet ook geregistreerd worden. Bij een huurderswissel betalen de huurders de eventuele makelaarskosten. Aangezien de huurovereenkomst niet ontbonden wordt is er ook geen sprake van opzegvergoeding noch opzegtermijn. 

V: Wat met de huurwaarborg?

A: De huurders kunnen onderling overeenkomen hoe ze de huurwaarborg gaan regelen. Ze kunnen of:

  • Een nieuwe huurwaarborg blokkeren en samen met de verhuurder de vorige huurwaarborg vrijgeven
  • Een addendum opmaken waarin de vertrekkende huurder afstand doet van de huurwaarborg en het financiële onderling overeenkomen
  • Bij een borgsteller staat deze borg voor de huurovereenkomst en niet een huurder. Als het dus bv. de vader is van de vertrekkende huurder is deze na vertrek nog steeds borg. Het is dus aan te raden dan een huurwaarborg te blokkeren.

 

Een kandidaat kiezen  

V: Mag een verhuurder zelf kiezen wie er mag huren?

A: Ja, de verhuurder mag kiezen aan welke kandidaat-huurder deze de woning verhuurt. Discriminatie op basis van bijvoorbeeld huidskleur, handicap, geslacht, burgerlijke staat, geaardheid of vermogen mag niet.

Om discriminatie tegen te gaan, mag de verhuurder alleen de informatie vragen die nodig is om de woning te verhuren. Bijvoorbeeld de identiteit, de woonplaats en het inkomen van de kandidaat-huurder. Naar de gezondheid of het gerechtelijk verleden van de kandidaat-huurder mag de verhuurder niet vragen. 

V: Mag een verhuurder loonbrieven vragen?

A: Neen, van het inkomen mag de verhuurder alleen het bedrag vragen, niet wie het uitbetaalt. De vastgoedmakelaar mag dit wel.

 

Discriminatie van kandidaten 

Bijvoorbeeld:
Stel dat een mindervalide zich kandidaat stelt als huurder. De kandidaat heeft dan het recht redelijke aanpassingen aan te vragen. Indien de verhuurder dit niet wil doen en om deze reden de kandidaat weiger, dan is dit discriminatie. 

V: Mag je een kandidaat met interim contract weigeren of is dit discriminatie?

A: Ja je mag deze kandidaat weigeren. Je weigert de kandidaat dan omwille van financieel gegronde redenen, dit is geen discriminatie.

 

Onderverhuring

V: Mag een huurder een woning volledig onderverhuren?

A: De huurder mag de woning die dient als hoofverblijfplaats niet volledig onderverhuren. De huurder mag wel een gedeelte van de woning onderverhuren, als de verhuurder daarmee akkoord gaat en op voorwaarde dat de huurder zelf in het andere deel blijft wonen. 

V: Mag de huurder een kamer op Airbnb aanbieden?

A: Neen, heel wat huurovereenkomsten bepalen uitdrukkelijk dat het een overeenkomst betreft voor een woning die als hoofdverblijfplaats is bestemd.

In deze overeenkomst staat dat de bestemming van het gehuurde goed, bestaande uit private bewoning, niet gewijzigd mag worden door de huurder zonder schriftelijke en voorafgaandelijke goedkeuring van de verhuurder. Het ter beschikking stellen van een woning door een huurder als vakantiewoning via Airbnb is in dat geval uitgesloten.

 

Bepalingen in het contract 

V: Mag de verhuurder bepalingen toevoegen aan het contract?

A: Dit kan, maar de huurovereenkomst mag niet van de regels van het Vlaams Woninghuurdecreet afwijken, zelfs niet als de verhuurder en huurder daarover akkoord gaan. Een dwingende regel is altijd van toepassing, zelfs als het contract een tegenovergestelde clausule bevat. In dat geval is die contractuele bepaling nietig. De rest van de huurovereenkomst blijft wel geldig. 

V: Mag een verhuurder een contractuele bepaling in de overeenkomst plaatsen in verband met de maximumbezetting van het goed?

A: Neen, de bezettingsnorm is wettelijk bepaald.

 

Opzeg door de verhuurder

V: Moet een verhuurder een schadevergoeding betalen wanneer deze zelf opzegt?

A: Op het einde van de eerste of de tweede driejarige periode kan de verhuurder de huurovereenkomst zonder reden beëindigen met een opzeggingstermijn van zes maanden, als hij de huurder een opzeggingsvergoeding betaalt. Die opzeggingsvergoeding bedraagt:

  • Negen maanden huur, als de huurovereenkomst eindigt bij het einde van de eerste driejarige periode;
  • Zes maanden huur, als de huurovereenkomst eindigt bij het einde van de tweede driejarige periode.

 

De huurwaarborg 

V: Mag de verhuurder contractueel laten bepalen op welke manier de huurwaarborg geplaatst moet worden?

A: Neen, het is de huurder die kiest hoe deze de huurwaarborg stelt. Enkel met de borgstelling moet de verhuurder akkoord gaan.

V: Indien de verhuurder akkoord gaat met een borgsteller, mag die dan geen huurwaarborg meer vragen?

A: Neen, het is niet toegestaan om een combinatie van waarborgen te stellen. De borgsteller is dan de huurwaarborg.

  

Brandverzekering 

V: Wat als de huurder de premie van de brandverzekering niet betaalt?

A: Het is het recht van de verhuurder om jaarlijks een bewijs op te vragen.

V: Mag de verzekering met “afstand van verhaal” nog als verhuurder?

A: Dit mag nog, maar is sterk af te raden. Door het principe dat de huurder nu wettelijk i.p.v. contractueel aansprakelijk is voor brand, tenzij deze bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan, is de huurder verplicht zich te verzekeren. De verhuurder kan enkel in bepaalde gevallen aansprakelijk zijn voor brand.Als de verhuurder een brandverzekering afsluit met daarin een clausule van afstand van verhaal ten aanzien van de huurder. Dan is de huurder niet meer verplicht om een brandverzekering af te sluiten. De huurder behoudt namelijk steeds de vrije keuze om daar al dan niet op in te gaan.

 

Indien je nog vragen hebt die hier niet opgelijst staan kan je ons altijd mailen verhuur@rosseel.be of bellen 09/ 280 20 03

Op onze website https://www.rosseel.be/verhuren kan je bij "nuttige links" de volledige brochure van het Vlaams Woninghuurdecreet bekijken.

 

Nieuwsflash

Het voelde alsof we werden bijgestaan door een goede vriendin

Bij deze wil ik, in naam van mezelf maar ook mijn echtgenoot, Krista Debock heel erg bedanken voor de aangename, vlotte en professionele sam... [lees meer]

Wat zijn de taken van de syndicus?

Wie in een appartementsgebouw woont, draagt wellicht maandelijks bij voor de kosten van de syndicus. Allemaal goed en wel, maar wat is een syndicus? En wat zijn ... [lees meer]

Maak jouw woning verkoop klaar voor de fotograaf

De fotograaf komt er aan en er is maar één kans op een eerste indruk. Door deze checklist te overlopen zorg je ervoor dat de fotograaf sne... [lees meer]

Volg ons op

agence rosseel nv


Vastgoedmakelaar, -bemiddelaar en -syndicus | BIV Nr. 204.633 | Lid CIB
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BA en borgstelling NV AXA Belgium polis 730.390.160

Woning verkopen buiten Oost -Vlaanderen ?
Wij bevelen volgende vastgoedkantoren aan voor de verkoop van jouw huis of appartement:

Turnhout | Geel | Mol | Herentals | Kempen: www.vansweevelt.be | gespecialiseerd in immo Turnhout
Leuven | Mechelen | Brussel | Hageland: www.living-stone.be | gespecialiseerd in immo Leuven
Dilbeek | Ninove | Halle | Pajottenland: www.pajota.be | gespecialiseerd in immo Dilbeek
website by Medialoft